Vi är måna om vårt rykte som leverantörer av kvalitetstjänster. Skulle det vara så att du anser att våra tjänster inte når upp till den nivå du förväntar dig, är du välkommen att framföra klagomål. Svar alternativt besked om fortsatt handläggning lämnas snarast möjligt dock senast inom 14 dagar från den dag då klagomålet togs emot.

Om du är missnöjd med reglering av skada skickas krav och klagomål i första hand till:

Brookfield Underwriting AB
Att: Klagomålsansvarig
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm, Sverige
Tel. 08 503 093 32
E-post: info@brookfield.se

Denne kan i sin tur komma att, utan att detta påverkar dina lagliga rättigheter, vidarebefordra klagomålet till
klagomålsavdelningen hos Lloyd’s i London och hos berörda Lloyd’s-syndikat. Skulle du fortfarande inte vara
nöjd med hanteringen av ditt ärende, har du som är konsument rätt att vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08 508 860 00, Fax: 08-508 860 01
E-post: arn@arn.se

Utan att detta påverkar dina lagliga rättigheter.

Vägledning kring försäkringsfrågor, om du som försäkringstagare är konsument, fås av Konsumenternas
försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, Tel. 08-22 58 00 och hos din kommunala konsumentvägledning
Om du trots behandlingen av ditt ärende inte är nöjd med utfallet av prövningen av ditt skadeärende kan du
påkalla avgörande i saken vid svensk allmän domstol. Notera att sådan påkallan måste göras inom viss tid. I
många fall kan du som är konsument, få hjälp med dina kostnader via Rättskyddsförsäkringen.

Olycksfalls – och sjukförsäkringsnämnden respektive ansvarsförsäkringens personskadenämnd prövar tolkning
och omfattning av gällande villkor på begäran av försäkringsgivaren om någon av parterna så önskar. Ring
försäkringsgivaren och begär prövning i nämnden. Prövningen är kostnadsfri.

Om du vill framföra klagomål till Brookfield rörande förmedling av försäkring, vänligen vänd dig till din kontaktperson hos oss.Det går även bra att kontakta:

Brookfield Underwriting AB
Att: Klagomålsansvarig
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm, Sverige
Tel. 08 503 093 32
E-post: info@brookfield.se

Vägledning kring försäkringsfrågor, om du som försäkringstagare är konsument, fås av Konsumenternas
försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, Tel. 08-22 58 00 och hos din kommunala konsumentvägledning.
Om en tvist uppstår mellan dig och Brookfield kan denna prövas av svensk allmän domstol.